คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลตรีวิบูลย์ ผมปัน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางลำใย มาทำมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสามินีกานต์ วันศิริกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรัชญ์ ขวานา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฟื่องฟ้า สีแดงน้อย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเงิน อกิญจโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภาตปัญญาธร ปัญญางาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแทน เขียวเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร จันรุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ กริอุณะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.สุนทร สอนดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ กล่องเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ พิมละมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ ชนะจน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบศักดิ์ เพ็ชรศรี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกกวี อินยา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา