กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมหมาย สิงคาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งฟ้า ยาดี

นายสุทิน กรงทอง

นายบุญแทน ลาบาง

นางขวัญดาว กะตะโท

นายอุเทน มาทำมา

นางสาวกิติยา ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 055481003
อีเมล์ : kitiya.keng@gmail.com

นางรุ่งนภา แก้วไพฑูรย์

นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์

นางสาวประภาภิน แก้วจีน

ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา

นายวัชร แพทย์กูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : wachara055@gmail.com

นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์

นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์