ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งฟ้า ยาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมหมาย สิงคาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุทิน กรงทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายบุญแทน ลาบาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเดชปาณะธรรศ ดีทับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางอรพรรณ ชูแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสนธยา บุญคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4