กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัตนาพร นาสอน

นางสาวสุมิตตา สีทอง

นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0835891656
อีเมล์ : nathdanai.npt57@gmail.com

นางสาวอมราพร แจ้งสิน