ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนาพร นาสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิระศักดิ์ คำบ้านฝาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุมิตตา สีทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายต้น วงศ์วิเศษ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3