ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา
ครู คศ.2

นางวันวิสา ทิพยศักดิ์
ครู คศ.3

นายดำรงค์ ไหมสุข
ครู คศ.2

นางพิจิตรี วีสียา
ครู คศ.2

นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
พนักงานราชการ

นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม
ครู คศ.2

นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ แสนปัญญา
พนักงานราชการ

นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวัชร แพทย์กูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4