กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวันวิสา ทิพยศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิจิตรี วีสียา

นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม

นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ

นางวันเพ็ญ แสนปัญญา