กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสนาะ เฟื่องอักษร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด

นางเจน ใจนวล

นายมาโนช ใจนวล

นางสุภัตรา มาทำมา

นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง