ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปฐมพรรณ พามา
ครู คศ.2

นางพิมพ์พรรณ บำรุงกิจ
ครู คศ.2

นางสุดใจ เนตรขันทอง
ครู คศ.3

นางเสนาะ เฟื่องอักษร
ครู คศ.2

นายมาโนช ใจนวล
ครู คศ.2

นางสุพัตรา มาทำมา
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ ใจด้วง
ครู คศ.2