กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษฎา บุญทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา