ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษฎา บุญทา

นายไพศาล เฟื่องอักษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5