ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาย พ.ศ. 2551
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามเกณฑ์ มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา
6. ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์
1.การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3.นักเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.นักเรียนมีจิตอาสา