บุคลากรทางการศึกษา

นายนิรันต์ คลังสีดา
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นางจันธนกาญจน์ ผลาหาญ
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นางเบญญาธนศรณ์ จันทร์แสนตอ
งานธุรการ

นางเฉลิมพร ราชภูมี
งานพัสดุ

นางศิริภาวรรณ ผิวมา
แม่บ้าน

นายเจริญ วันดีสอน
คนสวน

นายมานพ ยงยศ
คนสวน

นายบวร ทิมทอง
พนักงานขับรถ

นายอิทธิพล ทิพสน
ช่างปูน

นายกษิดิ์เดช ดวงละม้าย
ยาม