กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุภาวดี ขิงหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี

นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง