ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำเพชร แตงน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนรีนาฏ พุฒลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางศุภลักษณ์ กริอุณะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอุบลรัตน์ คำจีน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุดารัตน์ วันนาหม่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4