กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางน้ำเพชร พรมอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ กริอุณะ

นางสุดารัตน์ วันนาหม่อง

นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา

นางสาววนิดา แสนเปา