ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสถาพร พวงสำเภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพียงใจ กองมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิระยะ กริอุนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล
ครู คศ.3

นายสวิท ชัยอำนาจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุเทพ จันทร์ตรง
ครู คศ.3

นางสาวคุณากร คำทอง
ครู คศ.1