ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


1. ปฏิทินการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สมัครใหม่)
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 - รับสมัคร เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 8 เมษายน 2560 - สอบวัดความรู้พื้นฐาน
วันที่ 10 เมษายน 2560 - ประกาศผลสอบ
วันที่ 19 เมษายน 2560 - รายงานตัว และมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครใหม่)
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 - รับสมัคร เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2560 - สอบวัดความรู้พื้นฐาน
วันที่ 10 เมษายน 2560 - ประกาศผลสอบ
วันที่ 19 เมษายน 2560 - รายงานตัว และมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์)
วันที่ 27 มีนาคม 2560 - รับสมัคร เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2560 - สอบวัดความรู้พื้นฐาน
- สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตา (ไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์)
วันที่ 10 เมษายน 2560 - ประกาศผลสอบ
วันที่ 19 เมษายน 2560 - รายงานตัว และมอบตัว
หมายเหตุ: วันมอบตัวให้นักเรียนนำบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย

2. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้อง 150 คน แยกตามกลุ่ม ดังนี้
- ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง 70 คน
- ห้องเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง 80 คน
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้อง 240 คน แยกตามแผนการเรียน ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง 80 คน
- แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 4 ห้อง 160 คน
หมายเหตุโรงเรียนมีหอพักนักเรียน บริการให้นักเรียนพักในโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีครูผู้ควบคุมและดูแล

3. เอกสารประกอบการรับสมัครระดับ ชั้น ม.1 และชั้น ม. 4(สำคัญ)

1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กำหนด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร ชื่อบิดา และชื่อมารดา จำนวน 2 ชุด พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย
3. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดาของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
5. สำเนา ปพ.1 (กรณีจบ ป. 6 หรือ ม. 3) หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อแสดงว่ากำลังเรียนอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป
(โปรดเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังรูป)
7. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
หมายเหตุ: สำเนา ปพ.1 และใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ให้นำมายื่นในวันสมัครหรือวันสอบ

4. เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครในการจัดชั้นเรียนพิจารณาคะแนนรวมจาก
1. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน ร้อยละ 80
2. คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20
3. กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ำกว่า 3.00(ข้อ 1 และ 2 ต้องมีใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม โดยจะใช้รูปแบบของโรงเรียนหรือของโรงเรียน
น้ำปาดชนูปถัมภ์ก็ได้)

3. นักเรียนที่สมัครแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
1. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน ร้อยละ 80
2. คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20
3. คะแนนสอบวัดความรู้ด้านวิทย์ฯ – คณิตฯ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30)
4. กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1108 ครั้ง