ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มนิเทศการสอน 2/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 12
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.16 KB 39
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.58 KB 26
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.62 KB 30
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.54 KB 14
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 21
แบบฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 1/2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.41 KB 11
ฝ่ายธุรการ
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 11
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.64 KB 12
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.64 KB 37