ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นายสังวาร เอ็บมูล
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

โทร : 098-3344614