ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ภายในปี 2561 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียนและสากล